Сага: Конкурсът за директор на Галерията за втори път стъпи накриво?

Само два дни преди да изтече крайният срок за подаване на документи за подновения конкурс за директор на Художествена галерия – Казанлък, от сайта на Община Казанлък, обявата за надпреварата, просто изчезна, забеляза Kazan.bg.
Objava Konkurs Galeria 2
Обявата, вече свалена от сайта на Община Казанлък

Само два дни преди да изтече крайният срок за подаване на документи за подновения конкурс за директор на Художествена галерия – Казанлък, от сайта на Община Казанлък обявата за надпреварата, просто изчезна, забеляза Kazan.bg.

Но може пък, ние да сме слепи?

В събота, 26 септември тя вече не бе налична на електронната платформа. Конкурсът бе обявен за втори път след като процедурата, обявена на 15  юни тази година, бе анулирана преди малко повече от месец, след провеждането на събеседването от конкурса на 12 август, на който се явиха трима кандидати. В останалите два конкурса за директори на местни културни институти – Театър „Любомир Кабакчиев“ и ЛХМ „Чудомир“, обявени на същата дата и проведени, също на 12 август, директори бяха излъчени. За Художествена галерия – Казанлък, не. 

Конкурсът в Галерията тръгна с фал старт от самото начало  

В обявата на Община Казанлък от 15 юни, Художествена галерия – Казанлък, основана с решение на Общинския съвет през 2000 г., е некоректно именувана като „Общинска художествена галерия Казанлък“. 

В същата обява, в два различни абзаца, веднъж срокът на исканата концепция за развитие на галерията е обявен като тригодишен, втори път – концепцията се иска като петгодишна. След публикация на Kazan.bg, за броени часове Община Казанлък направи корекция в обявата  на сайта и уеднакви срока. В печатните медии обявата остава в същия вид. Месечният срок за подаване на документи на кандидатите не е коригиран, така че да започне да тече отначало, макар на практика, поправената обява да може да се брои за съвсем нова и с това логично, срокът да следва да се удължи от датата на направената промяна, считана за нов старт на процедурата.  Но това се оказват „дребни работи“, спрямо породените по-нататък съмнения, относно честността на конкурса за директор на Художествена галерия – Казанлък, показва развитието на събитията.

Гафовете продължават, стават и по-големи

За участие в събеседването на конкурса са допуснати и тримата кандидати. То се провежда на 12 август. Явяват се сегашният директор на Художествена галерия – Казанлък, живописецът Христо Генев, художничката-приложничка, създала школа „Арт Линия“ и Галерия „Ателието“, Ваня Запрянова и Светлозар Недев от Стара Загора, собственик на галерия, професионален фотограф и художник с дипломи от Художествената академия и арт-мениджмънт от Варненския свободен университет. Както Kazan.bg вече писа:

Кандидатите не са уведомени в законовия срок за резултата от конкурса

Срокът е тридневен, изтича в почивен ден. В случая се прилага правилото,  че писмените изявления и съобщения се считат за извършени в срока, ако са предадени на пощата (или изпратени по факс) до изтичането на двадесет и четвъртия час от последния ден на срока, удължен в първия работен след почивните дни, понеделник.  До 17.30 часа  на 17 август, понеделник, на официалната страница на Община Казанлък резултатите не бяха обявени, констатира Kazan.bg в своя публикация от същия ден.

Кандидатите са извикани в Деловодството на Община Казанлък едва на следващия ден, вторник, 18 август,  за да получат известие за резултата от конкурса. Но вместо това, ги уведомяват, че конкурсът е анулиран поради липса на един член на комисията. В съобщението до един от кандидатите, с което Kazan.bg разполага, се казва:“…Заседанието на комисията е проведено при липса на член от комисията, а именно, директор на национален или регионален музей, според чл.28 ал.6 от Закона за  културното наследство. В резултат на това конкурсът се анулира.“ Процедурата ще стартира отново с обява, се казва още в съобщението.

Документът, подписан от „Сребра Касева, Председател на комисията“,  няма дата. В него не се съобщава кой от кандидатите на кое място се е класирал, нито колко точки в надпреварата е получил. Културният  институт отново е наречен „Общинска художествена галерия Казанлък“.   

Член 28, алинея 6, Закон за културното наследство:

„Правоотношенията с директорите на музеи по ал. 5 възникват въз основа на конкурс за срок от 5 години, освен в случаите, когато в специален закон е предвидено друго. Конкурсът за директор на държавен музей към Министерството на културата се провежда по реда, предвиден в наредбата по чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата, а за общинските и регионалните музеи – от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава на която се включват трима представители на съответната община, трима директори на национални и/или регионални музеи и един представител на Министерството на културата.“

Писмата на Христо Генев

След получаването на своето съобщение сегашният директор на галерията Христо Генев подема ред действия, с които настоява да получи отговорите на 14 въпроса относно провеждането на конкурса. Генев пише две писма до кмета на Община Казанлък Галина Стоянова. Едното е заявление по Закона за достъп до обществена информация от 25 август,  другото Отворено писмо е два дни по-късно. То е адресирано още до ресорния Отдел за музеите и галериите в Министерството на културата, всички членове на конкурсната комисия и „Всички честни, достойни и свободни граждани на община Казанлък“. Отвореното писмо, Генев изрично уточнява, че сам ще реши, дали и кога да стане обществено достояние. Писмото е с емоционално встъпление и заключение, не без липса на иронични нотки, но въпросите, които задава са конкретни и  аргументирани. Седмици наред то циркулира и в интернет пространството.   

Въпросите на Генев:

 1. Защо в Обявлението на конкурса за директор на Художествена галерия – Казанлък, в изискванията за професионално направление се допускат кандидати с магистърска степен специалност „Филология“ и „Администрация и управление“? Чл. 28 ал. 5 от ЗКН изисква: „директор на държавен, регионален или общински музей може да бъде лице с висше образование и квалификационна степен магистър по специалности от съответното професионално направление на музея„.
 2. Защо не са обявени поименно членовете на комисията за разглеждане на документи и допускане на кандидатите до конкурсна процедура?
 3. Защо до участие в конкурса за директор на Художествена галерия – Казанлък бяха допуснати хора в явен конфликт на интереси, в качеството им на собственици на частни галерии? Чл. 38 ал. 3 от ЗКН: „Лицата по ал. 1 (директорите на национални, регионални и общински музеи) нямат право да извършват търговска дейност с културни ценности от тематичния обхват на музея„.
 4. Защо на кандидатите, при събеседването, не беше представена конкурсната комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Казанлък?
 5. Защо резултатът от решението на комисията не ми беше съобщен в законово регламентирания срок?
 6. Защо в Съобщението за „анулиране“ не са посочени резултатите и класирането на кандидатите от протокола на комисията?
 7. Защо в конкурсната комисия няма нито един директор на Национален художествен музей? Галериите са специализирани художествени музеи ( § 1. от допълнителните разпоредби на ЗКН).
 8. В Съобщението като мотив за „анулиране“ на конкурса е посочен „липса на член от комисията, а именно – директор на национален или регионален музей, според чл. 28 ал. 6 от ЗКН“. Какво означава „липса“: – не се явил; – не е включен в състава на комисията? Защо се състоя представянето на концепциите и събеседването при липса на някой от членовете на комисията? Кой е отговорен, ако не е включен в състава на комисията, и какви санкции ще понесе? 
 9. Защо Заповедта за обявяване на конкурса за директор на Художествена галерия – Казанлък съвсем логично е подписана от Кмета на Община Казанлък, а Съобщението за „анулирането“ – от председателя на конкурсната комисия? Да анулира заповед може единствено органът, който я  издава или по-висшестоящ ранг. Правомощията на председателя на комисията спират до предаването на Протокола с оценките и класирането на кандидатите, на Кмета на Общината (по Вашите Правила).
 10. Защо председателят на конкурсната комисия си позволява непосредствено преди попълването на оценъчните карти (Приложение №1) от комисията да внушава мнение и да оказва давление, с твърдения като: „Ние от Общината предпочитаме да работим с…“; „Той е необщителен, неразбираем, елитарен…“?
 11. Защо сборуването на резултатите от всички оценъчни карти (Приложение №1) не е извършено от техническия сътрудник в присъствието на цялата конкурсна комисия? Кой и къде извърши преброяването и сборуването на резултата?
 12. Защо в конкурсната комисия с право на глас са включени представители на синдикатите?
 13. Защо в конкурсната комисия е включен Заместник председателят на СБХ – Казанлък (сдружение с нестопанска цел)?
 14. Защо заповедта на Кмета на Община Казанлък обявява конкурс за директор на Общинска художествена галерия – Казанлък? Галерията е учредена, с Решение на Общински съвет – Казанлък №167 от 03. 11. 2000 г., като общински културен институт – Художествена галерия – Казанлък.

Отговори Генев не получава

Но отвореното му писмо е разпространено без изричното негово  разрешение в местен сайт, с коментари в посока: „Неуспял  директор“ иска на всяка цена да задържи поста си… Как е получено в тази редакция писмото, внесено в Деловодството на Общината, не става ясно. Авторът на текста базира решението си за публикация на широкия адресат на Отвореното писмо…   

Вместо отговори, от Община Казанлък Генев получава Отказ на заявлението си за достъп до обществена информация. В него той „Прелюбезно“ иска от Община Казанлък да му предостави заповедите на кмета за конкурсните  комисии по допускане и провеждане с поименен списък на членовете;  копия от концепциите на кандидатите; оценителните карти на всички членове на комисията за всички кандидати; оценъчната карта за окончателния резултат и сбора от точки на всеки кандидат; Протокола от конкурса.

Вълна от откази на обществена информация за конкурса

Отказ от информация по конкурсната документация получи на своето заявление и Kazan.bg, с мотив, че информацията не е обществена, въпреки изричното споменаване в заявлението ни, че по темата има подчертан надделяващ обществен  интерес по смисъла на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Информацията е част от вътрешната организация на конкурса и оперативната работа на длъжностните лица, мотивира се още отказът на Общината. Отказ със същия мотив получават и от  казанлъшкото Сдружение „Вихър“ – пространство за култура и изкуство, СНЦ „Резонанс“ и гражданите Алесия и Младен Момчеви, пристрастни към културата в Казанлък. Семейство, което подкрепя организационно и финансово творческите изяви на местната общност.

Отказ има и друг от кандидатите, Светлозар Недев. Като заинтересовани страни Генев и Недев получават отказ и с други мотиви: част от информацията, която искат би ги  поставила в бъдещ конкурс в  привилегировано положение. В своите откази, Общината подчертава, че „са спазени всички изисквания на законодателството“, а критериите за конкурса са достъпни на сайта на Община Казанлък. Публично обявената информация е достатъчна за съставяне на мнение  в обществото за провеждането на конкурса, считат още отказалите достъп. 

Обществото е на път да си състави мнение?     

Общественото мнение по въпроса очевидно, тепърва ще се оформя, става ясно от хронологията на сагата. В нея има и друг запис: Христо Генев е подал жалба до Административния съд в Стара Загора  по отказа си да получи информация по ЗДОИ. В крайна сметка, основателно ли му е отказана исканата информация, ще реши съдът. Kazan.bg  не е сезирал Административния съд, но си запазва правото на консултация по темата с Програма достъп до информация. В течение на дните общественото мнение почва да попълва отговорите на зададените от Генев въпроси след медийни публикации. Сайтът „ЗаИстината“ с автор Венелина Попова, твърди, че в конкурсната комисия „…са поканени директорите на Националния музей „Васил Левски“ в Карлово, на Регионалния исторически музей във Велико Търново и на Дома за хумора и сатирата в Габрово“. Казва се още, че според друг член на комисията, Кирил Бинев – част от изпитващите, в качеството му на председател на Федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“, “концепцията на Генев за развитието на галерията е била най-добрата, той показал и най-висока компетентност по време на събеседването“.

Публикацията потвърждава и информация, с която разполага и Kazan.bg, че представителката на Министерството на културата Десислава Дикова – главен експерт в отдела „Музеи, галерии и визуални изкуства“, е подписала конкурсния протокол „с особено мнение“. Дикова също е сред адресатите на писмото на Генев с копие до Министерството на културата.

Анулирането като изход

Оставяйки настрана въпроса, защо синдикален представител участва в оценяването, когато обикновено синдикатите са само наблюдаващи конкурсите, както и субективизма на всяка оценка, с просто око компетентният човек си задава още въпроси, освен оповестените от Генев.     

Очевидно, анулирането на първия конкурс е изход от проблемната ситуация, създадена с подписа „особено мнение“ на министерски експерт под протокол, според информация на Kazan.bg, класирал Ваня Запрянова първа. От своя страна, тя също, както и останалите кандидати, следва да не е удовлетворена от закриването на първата процедура. Знак на неудовлетворение е и заявлението по ЗДОИ на третия кандидат, Светлозар Недев. Тук следва да се отбележи, че част от отказите, по информация на заявителите, споделена пред нас, са получени след 14-дневния срок по ЗДОИ. Отбелязваме,  че отказът на Kazan. bg, е получен от заявителя Диана Рамналиева, в законоустановения срок.  Което не отменя питането по принцип относно цялостната ситуация:

Кой има полза от подобни „процедури“?   

Очевидно, никой. Нито участниците, нито организаторът Община Казанлък, която стартира конкурса отново. Още по-малко, самата институция, която по начало е в стрес поради очакване отговор на въпроса, кой ще бъде новият ни директор? Добрата идея да се избегнат нови пропуски, очевидно пак не се реализира. Иначе цялата хронология на трите конкурса, едва ли щеше да бъде изтрита с един замах от официалния източник на общинска информация, нейният уебсайт. Да, свалена е историята от обяви и съобщения за ВСИЧКИ  процедури относно  Художествена галерия – Казанлък, Театър „Любомир Кабакчиев“ и ЛХМ „Чудомир“. Нима някой може да отрече, че:

Свалените обяви и съобщения са сериозен знак?

За какво? – Възможно е в Казанлък  вече да са  дошли специалисти от Министерството на културата в отговор на писмото на  Христо Генев, изпратено на 27-и август. Дали свалянето на обявата за Галерията и другите процедури, е резултат от проверка на министерството, тепърва ще се разбере. Това, което към момента е безспорен факт,  е реакцията на Комисията по култура в Общинския съвет на Казанлък, до който Генев също пише на 8-и септември. Писмото му е разпределено до комисията „за сведение“, но по настояване на Чавдар Ангелов, общински съветник и зам. председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания, въпросът се гледа по същество.

Въпреки несъгласието на нейния председател, директорът на общинската библиотека Анна Кожухарова, комисията решава с  болшинство, което не включва представителите на управляващата партия, да поиска от кмета Галина Стоянова становище по въпроса за провеждането на конкурса в Галерията. Тримата членове на Комисията от ГЕРБ, по протокол, са против. Конкретното питане, на което кметът вече е отговорил е, съгласувани ли са условията за провеждането на конкурса с Министерството на културата, както изисква законът?  На този въпрос в бърз отговор до Комисията по култура, туризъм и вероизповедания, кметът Галина Стоянова отговаря с категорично „Да!“.   

Съгласуване има и за  трите конкурса

Това отговаря кметът в писмо до комисията, адресирано до нейния председател, Анна Кожухарова от 17.09.2020 г., писмо, с копие от което редакцията разполага. Ако е така наистина, въпросът, защо и какво е наложило свалянето на информацията за конкурсите от сайта на Община Казанлък,  остава. По него тепърва от Общината, вероятно ще дадат отговори. Ако втората процедура по конкурса е също отменена, както става с първата, то е редно утре в работния ден, когато изтича срокът по свалената вече обява, това да бъде надлежно публично съобщено. Иначе самите кандидати, утре отивайки до деловодството, ще бъдат изненадани, ако им кажат, че конкурс, няма. Ако, разбира се, вече не са видели какво се случва, както е видял един от кандидатите, който е установил липсата на въпросната обява от 28.08.2020 г. , за което научи Kazan.bg.

Има ли конкурс, няма ли?    

Към днешна дата, 27 септември, неделя, няма как да знаем. Можем само да предполагаме и да се питаме: Какво се случва? Защо се стигна до там, конкурсът за директор на Художествена галерия – Казанлък, метафорично казано, „да стъпи два пъти накриво?“. Съгласуван ли е вторият конкурс с Министерството на културата, при положение, че бе обявен едва 10 календарни дни след като участниците в предишния, научават, че той се анулира? – възможно ли е да се получи толкова бързо съгласуване на втората процедура или някой служител в Община Казанлък е решил, че веднъж получено, съгласувателното писмо, е валидно и при втора, трета и т.н., процедура? Длъжни сме да вярваме на кмета, че такова писмо има. Но не сме го виждали. Не знаем какво пише в него.

Според публикацията на „ЗаИстината“ от 24.09.2020 г. – „Как беше провален конкурсът за директор на Художествената галерия в Казанлък“: „ … с министерството на културата не са били съгласувани и правилата за кандидатстване. Очевидно това не е направено, преди да бъде обявен и вторият конкурс, защото до участие в него се допускат отново филолози, например“. Така че, налице е противоречива информация в общественото пространство, от което е трудно да си изградим, както казва ЗДОИ, вярна представа за случващото се. Още повече, при липса на информация на сайта на Община Казанлък, каквато липса е факт от 26.09.2020 г. Резонно е да очакваме Общината да дообясни. Не на нас, на културната общност в Казанлък, на гражданите като цяло и заинтересованите кандидати, в частност. Да обясни, въпреки решението за отказ, което получихме и ние с аргумента, че конкурсната документация не е обществена информация. Възможно е относно част от нея, да е наистина така. Но това не отменя правото да получаваме обяснение по принцип за всяка обществена институция, финансирана с публични средства, още повече такава, учредена по Закона за закрила и развитие на културата и длъжна да опазва не друго, а националното културно наследство, което принадлежи на всички нас. За обществото е важно как се развива тази институция, кой я управлява. Важно е всичко, което я касае, включително, как се избира нейният ръководител, спазват ли се изискванията на ресорните Закон за културното наследство, Закон за закрила и развитие на културата, Закон за авторското право, Кодекс на труда и поднормативните им актове.

Виси още по-тревожният въпрос, защо липсва на сайта на Общината и информацията по другите конкурси – за театъра и „Чудомир“?. Ако има нещо нередно, ако то, не дай, Боже, касае всички три конкурса в културата, това би било още по-неприятно, меко казано.  Не искам да си мисля вариант, в който някой е „пробил“ сайта. Тогава, отговорите на част от горе поставените въпроси, разбира се, биха били други. Тогава в „градинката“ на Общината няма как да се търси отговорност за липсата на информацията за конкурсите. А, може би, ние да сме слепи, цялата информация, която не виждаме, да е качена в друг раздел, вместо където бе досега – в „Кариери и конкурси“?…

Но остава въпросът: с какъв административен капацитет Община Казанлък тръгва да организира подобни конкурси? – Консултира ли процедурата  предварително с юристи по случаи като този, потенциално предполагащи висок обществен интерес? Кой е отговорен за цялата процедура от началото до края?  И, ако се докажат нарушения, ще има ли служебно ангажирано  лице, което да  понесе отговорността за това?

Предстои да научим.

Диана Рамналиева  

Диана Рамналиева
Диана Рамналиева

Автор

Articles: 286

Свържете се с нас

Анкета

От къде сте?

Сподели с приятели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Здравей читателю,

Изпрати новина

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

Здравей читателю,

Вашата обява

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

KAzan.bg

Kazan.bg стартира на 24-и май 2020 година като информационен сайт, създаден по идея на Диана Рамналиева, собственост на „ДИИВ“ ООД.

„Kazan. Bg“  е наследник на „5 минути в Казанлък”, пуснат в пространството на интернет на 1-и юни 2011 г.

„Kazan.bg“ е свободно словесно-визуално пространство за публикации на различни  автори  по актуални събития и теми от обществено значение.

Авторите в сайта носят отговорностт за публикациите, под които се подписват, водени от духа на Етичния кодекс на българските медии.

“Kazan.bg“ не носи отговорност за коментарите в пространството на интернет по повод публикации в сайта.

„Kazan.bg” отразява целия спектър на живота без да си поставя други граници, освен коректното отразяване на случващото се.

Очакваме сигнали, информации, снимки и идеи на електронната поща на изданието, както и в рубриките:

 • „КазахТЕ“, където можете да подавате Вашите материали за публикация;
 • „Твоята обява“, където можете да подавате Вашите малки безплатни обяви до 10 думи.
 • Нашата страница „Приятели“ обединява единомишленици с близки убеждения и общи каузи. Ако се чувствате един от нас, обадете се, за да споделим тук заедно общо  информационно пространство.
За контакти, обяви и реклама:  0888 129 467