Общи условия за ползване на сайта Kazan.bg.

Настоящият сайт е собственост на  „ДИИВ 2011“ ЕООД , седалище и адрес на управление гр.Казанлък , ул.Чавдар войвода № 1 , ет.3, ап.12.

Ригистриран в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201577989.

Управител Антон Симеонов Рамналиев

Уважаеми потребители, настоящите общи условия представляват договор между Вас и „ДИИВ 2011“ ООД,  в качеството му  на собственик и издател на сайта  Kazan.bg. Те задават общата правна и процедурна рамка, съгласно която използвате услугите, предоставяни от нашия.

Ако не сте съгласни с условията ни, не бива да използвате нашите информационни услуги и Ви молим най-учтиво да не да не потребявате която и да е от функционалностите на сайта!

Обратното ще  означава, че се съгласявате с нашите общи условия и ще се считате обвързани от тях.

Цели на използването на сайта – всеки читател (потребител) на сайта има право да използва услугите му само за лични и нетърговски цели. Използването на сайта, респeктивно, на информацията, намираща се на него, за търговски цели, може да става само при изрично и писмено постигнато съгласие между собственика на сайта и потребителя, и само доколкото това съгласие не противоречи на императивни норми на законодателството на Република България и ЕС.

 1. Основни понятия

За нуждите на тези Общи условия посочените по-долу  понятия са използвани със следното значение:

 • „Читател“ – всяко лице, използващо услугите на настоящия сайт
 • „Издател“/“Доставчик на услугата“ – „ДИИВ 2011“ ЕООД , седалище и адрес на управление гр.Казанлък , ул.Чавдар войвода № 1 , ет.3, ап.12.

Ригистриран в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201577989.

Управител Антон Симеонов Рамналиев

 • „Услуга“ – за услуга ще се смята всяко едно от следните
 • достъп чрез  какъвто и да е уеб браузър до статии, графично  или друго съдържание, публикувано на Kazan.bg.
 • достъп чрез какъвто и да е браузър, четец или софтуерна услуга до съдържание, намиращо се на Kazan.bg., включително  разпространявано чрез RSS емисии;
 • получаване по имейл  на  бюлетини от предварително регистрирани/абонирани за това читатели.
 • „Рекламодател“ – всеки сключил договор за реклама с „ДИИВ 2011“ ЕООД.
 • „Абонат“ – всеки попълнил формата за абониране. Абонатът може да получава информативни имейли на своята електронна поща.
 • Партньор/ри – всички трети лица (физически, юридически или неперсонифицирани образувания), с които издателят встъпва в договорни отношения.
 • „ Достъп до сайта“ – Зареждането на  интернет страницата/те на сайта.
 • „Приемане на общите условия на сайта от потребителя“ – чрез зареждането на страницата/те на сайта, читателите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, и се задължават да ги спазват.
 • „Публикуващ“ – лице, подаващо за публикация съдържание от каквото и да е естество към сайта  bg.
 • „Приемане на общите условия на сайта от публикуващ“ – с натискането на бутона „Изпрати“, публикуващия по смисъла на т. 1.7. се съгласява безусловно с Общите условия на   bg. досежно публикуването на съдържание
 • Мнение – всеки свободно изразен от Вас коментар, публикуван на сайта.
 • Злонамерени действия – всяко действие или бездействие на потребител, което е в противоречие със законовите разпоредби.

(2) В случай, че Вие като потребител не сте съгласен с настоящите Общи условия , то моля, не използвайте  сайта  Kazan.bg.

 1. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство. Всяко копиране или възпроизвеждане на цели публикации или части от тях може да става след договаряне на условията за това, което включва задължително позоваване и линк към публикацията (в случай, че става дума за друга електронна медия).

Правото върху  интелектуална собственост по отношение на материалите, публикувани на Kazan.bg. е обект на закрила съгласно действащия  Закон за авторското право и сродните му права, както и на всяко друго национално и/или общностно законодателство в областта на авторските права.  Нерегламентираното използване на съдържание, намиращо се на сайта Kazan.bg. представлява нарушение, и виновните за това лица носят гражданска, административнонаказателна и/или наказателна отговорност, в зависимост от тежестта и правната квалификация на извършеното.

Потребителите имат право да публикуват материали на сайта, като визуализирането на материалите на сайта ще става само след одобрение от страна на модератор на сайта  Kazan.bg.             

Материалите, публикувани на  Kazan.bg., могат да бъдат цитирани при изрично посочване на първоизточника и с препратка към точния им интернет адрес (URL), в обем, който не превишава общоприетите разбирания за цитат.

С натискането на бутона „Изпрати“, потребителят се съгласява и отстъпва на  „ДИИВ 2011“ ООД  в лицето на Kazan.bg. изключителното право да използва материалите и/или части от тях неограничен брой пъти по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права. Гореспоменатото важи и за секция „КазахТЕ“.

„ДИИВ 2011“ ООД  в лицето на Kazan.bg.не носи отговорност за авторството на публикуваните материали. Всеки един потребител, с натискането на бутона „Изпрати“.

Потребителят, чрез натискане на бутона „Изпрати“ гарантира, че:

 • в качеството си на автор на съдържанието (текстово, графично, фото и/или видео) притежава изключителното право да използва и да се разпорежда с това съдържание, или че:
 • без да е автор на публикуваното от него съдържание (текстово, графично, фото и/или видео), не използва това съдържание в нарушение на разпоредби на авторското право и сродните нему права.

„ДИИВ 2011“ ООД  чрез сайта Kazan.bg. и неговите модератори си запазва независимо и безусловно право да прецени кои и каква част от съдържанието, подадено за публикация чрез бутона „Изпрати“, да бъде качено на и използвано от сайта. Потребителят няма право да изисква и Издателят няма задължение да информира потребителя за отказа си и причините за отказа си за качване на определено подадено за публикация съдържание.

RSS емисиите на Kazan.bg. могат да бъдат препубликувани или агрегирани от други сайтове без изрично разрешение, но само ако съдържанието и придружаващата го метаинформация (автор, дата, сайт и др.) не се филтрира или видоизменя. Всички други форми и формати на публикуване или визуализации на съдържание на Kazan.bg.,получено чрез RSS, трябва да бъдат договорени предварително и ползвани само след писмено позволение от Издателя.

 1. Правила за писане на коментари

Настоящите правила обвързват условията за писане на коментари, анализи, изразяване на мнение и всичко, което Потребителят желае да сподели чрез сайта Kazan.bg. Категорично се забранява при писане на коментари:

 • Нарушаването на правото на свободно изразяване.
 • Демонстрации и прояви на расова, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация и призиви към насилие (включително насилие над животни), както и всякакви други изрично неупоменати форми на дискриминация и/или насилие, но съставляващи такива по смисъла на действащото право на Република България и ЕС
 • Използването на вулгарни и обидни изрази, емотикони, еможита или друго съдържание с вулгарно или обидно значение, както и нецензурни квалификации;
 • Публикуване на порнографско или каквото и да било сексуално съдържание.
 • Публикуване на рекламни съобщения, освен с предварително разрешение от страна на издателя/доставчика на услуга „ДИИВ“ ООД.  
 • Публикуване от Ваша страна на препратки с пиратско или друго вредно съдържание.
 • Нарушаване на авторските права.

 

В случай на нарушаване на горните правила, потребителите могат да използват следната функционалност на сайта „контакти“.  

Всеки коментар, който нарушава правилата на настоящите Общи условия ще бъде незабавно изтриван, без издателя/доставчика на услуги да е задължен да даде обяснение на подаделя на коментара .

  „ДИИВ 2011“ ООД  в качеството си на собственик на Kazan.bg, и в частност чрез своите администратори/модератори, си запазва правото в определени случаи да преустанови достъпа на предоставената услуга на съответното лице (включително чрез препятстване на достъпа от всички свързани потребителски имена и/или IP адреси), както и да предприеме  всички законови мерки за откриване на нарушителя и уведомяване на компетентните органи.

 1. Отговорност при добавяне на новина, мнение или коментар.
 • При подаване на информация за публикуване, както и при добавяне на новина, мнение или коментар, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментари. Издателят и сайтът bg. не носят отговорност за изразените мнения.
 • „ДИИВ 2011“ ООД и сайтът bg. предоставя Услугите безплатно и не гарантира тяхното навременно и непрекъснато предоставяне, нито достоверността на информацията и годността й за постигане на определени цели или удовлетвореността на Потребителя.
 • С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.
 • Страните се съгласяват, че „ДИИВ 2011“ ООД и сайтът bg. не отговарят за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги или невъзможността да се ползват предлаганите Услуги вреди, освен ако са причинени от Kazan.bg. умишлено.
 • „ДИИВ 2011“ООД не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на bg., както и при случай на нерегламентиран достъп на трети лица във функционирането на информационната система.
 • „ДИИВ 2011“ ООД и сайтът bg. не носят отговорност за публикувани от Потребителите материали – снимки, текстове, електронни препратки и други материали.
 • „ДИИВ 2011“ ООД и сайтът bg. не носят отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • „ДИИВ 2011“ ООД има право на обезщетение за всички вреди, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 1. Реклама

Сайтът Kazan.bg. публикува реклами, банери, платени репортажи и друго съдържание на трети лица срещу заплащане.

Рекламните правоотношения с трети лица се уреждат от индивидуални договори. 

 1. Право на отговор

„ДИИВ 2011“ ООД  предоставя право на отговор на физическо или юридическо лице, засегнато от публикация на сайта Kazan.bg. в обем (респ. времетраене), който не надвишава обема на публикацията, предизвикала реакцията. Отговорът се публикува безплатно, във вида, в който е получен, без редактиране, и се отбелязва с етикет „Право на отговор“.

 1. Ограничаване на отговорността на ИЗДАТЕЛЯ

Правим необходимото, за да поддържаме информацията на сайта точна и актуална, но това не изключва хипотезата да допуснем несъответствия или пропуски или да сме жертва на злонамерени кракерски атаки на трети лица, които са видоизменили наши публикации. ИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за последици и евентуални вреди, породени от или свързани по някакъв начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на услугите на този сайт.

ИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за информацията (вкл. за нейната пълнота и достоверност), публикувана на сайтове, към които нашият сайт съдържа препратки.

ИЗДАТЕЛЯТ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Потребителят със зареждането на страницата на сайта Kazan.bg. и Публикуващият  с натискането на бутона „Изпрати” декларират, че напълно разбират съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласяват да бъдат безусловно обвързани от тях.

 1. Промени

ИЗДАТЕЛЯТ си запазва правото да извършва промени в тези Общи условия по всяко време, като своевременно ги публикува тук.

Настоящите Общи условия са в сила от  24.05.2020 г.

         

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

Анкета

От къде сте?

Сподели с приятели

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Здравей читателю,

Изпрати новина

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

Здравей читателю,

Вашата обява

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или текст) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от „Kazan.bg“ 

KAzan.bg

Kazan.bg стартира на 24-и май 2020 година като информационен сайт, създаден по идея на Диана Рамналиева, собственост на „ДИИВ“ ООД.

„Kazan. Bg“  е наследник на „5 минути в Казанлък”, пуснат в пространството на интернет на 1-и юни 2011 г.

„Kazan.bg“ е свободно словесно-визуално пространство за публикации на различни  автори  по актуални събития и теми от обществено значение.

Авторите в сайта носят отговорностт за публикациите, под които се подписват, водени от духа на Етичния кодекс на българските медии.

“Kazan.bg“ не носи отговорност за коментарите в пространството на интернет по повод публикации в сайта.

„Kazan.bg” отразява целия спектър на живота без да си поставя други граници, освен коректното отразяване на случващото се.

Очакваме сигнали, информации, снимки и идеи на електронната поща на изданието, както и в рубриките:

 • „КазахТЕ“, където можете да подавате Вашите материали за публикация;
 • „Твоята обява“, където можете да подавате Вашите малки безплатни обяви до 10 думи.
 • Нашата страница „Приятели“ обединява единомишленици с близки убеждения и общи каузи. Ако се чувствате един от нас, обадете се, за да споделим тук заедно общо  информационно пространство.
За контакти, обяви и реклама:  0888 129 467